PRIVATUMO POLITIKA

 1. UAB leidykla „Margi raštai“ (toliau – „Įmonė“) gerbia visų savo klientų (paslaugų / prekių pirkėjų), įskaitant Įmonės svetainės www.margiratai.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
 2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Įmonės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
 3. Naudodamiesi Įmonės Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Įmonės siūlomomis paslaugomis / prekėmis bei suteikdami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).
 4. Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.
 5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų subjektas– fizinis asmuo – Įmonės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Įmonės.
 3. Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 4. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 5. Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 6. Duomenų valdytojas– UAB leidykla „Margi raštai“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kodas 120170153, registruota buveinė Laisvės per. 60-715 Vilnius 05120 LT, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 7. Slapukas (anglcookie)– nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 8. Tiesioginė rinkodara– veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME?

 1. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitų būdu:
 • vardas;
 • pavardė;
 • adresas;
 • pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz.: paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • slaptažodžiai.
 1. 14 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įmonės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 2. Įmonė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės:
 • prisijungimų IP adresai ir laikas;
 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
 • duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
 1. 16 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.

 

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;
 • Įmonės Klientams identifikuoti Įmonės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;
 • su paslaugų užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;
 • susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

 

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:
 • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

 

KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES JŪS TURITE?

 1. Jūs turite šias duomenų subjektų teises:
 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą;
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

 KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 2. Įmonė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
 • duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės naudai;
 • Įmonėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms Įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
 1. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
 2. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
 3. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įmonės (duomenų valdytojo) leidimo.
 4. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Jums lankantis interneto svetainėje margirastai.lt, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Įmonės interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Įmonės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę  interneto svetainėje margirastai.lt Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.
 2. 28. Duomenys apie naudojamus slapukus

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje / Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

 Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics” slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Slapukų rūšys

Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics” slapukais, galite apsilankyti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Seanso slapukai
  Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.
 2. Ilgalaikiai slapukai
  Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.
 3. Pirmosios šalies slapukai
  Tai slapukai, kurie reikalingi, kad svetainė margirastai.lt galėtų tinkamai funkcionuoti.
 4. Trečiųjų šalių slapukai
  Tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę. Mūsų svetainėje naudojami „Google Analytics” slapukai, skirti svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics” anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti sistemai „Google Analytics”. Plačiau apie „Google Analytics” – http://www.google.com/analytics.
 5. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais.
 6.  Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Įmonė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš interneto svetainės margirastai.lt pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

NUO KADA GALIOJA ŠI POLITIKA?

 1. Ši politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.

 

KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti šiais kontaktais:
 • paštu: vadyba@margirastai.lt
 • telefonu: +370 686 61711
 • adresu: Laisvės pr. 60 -715 LT 05120 Vilnius;
Updating…
 • Krepšelyje nėra produktų.