Istorika

Jörn Rüsen

6.00

Leidimo metai     2007
Vertė                     iš vokiečių k. vertė
.                              Arūnas Jankauskas

Įrišimas                minkštas
Psl. skaičius        472
Matmenys           14,5×21,5 cm
ISBN                      978-9986-09-330-5

Žymaus šiuo­lai­ki­nio vo­kie­čių is­to­ri­ko ir is­to­riog­ra­fi­jos te­ore­ti­ko J. Rüse­no (g. 1938) dar­bų rink­ti­nė su­da­ry­ta iš įvai­rių au­to­riaus kny­gų sky­rių ir straips­nių, ku­riuo­se at­si­spin­di nau­jau­sios is­to­riog­ra­fi­jos te­ori­jos idėjos ir ten­den­ci­jos, liu­di­jan­čios is­to­ri­jos moks­lo (is­to­ri­kos) trans­for­ma­ci­ją į is­to­ri­jos kul­tūros te­ori­ją. Au­to­rius išski­ria tris is­to­ri­jos kul­tūros di­men­si­jas – pa­žin­ti­nę, po­li­ti­nę ir es­te­ti­nę, – ku­rios ir nu­le­mia jo ty­ri­mų te­ma­ti­ką ir pro­ble­ma­ti­ką.
Rink­ti­nėje spaus­di­na­mas išsa­mus įva­di­nis su­da­ry­to­jo straips­nis apie J. Rüse­no kon­cep­ci­ją ir moks­li­nę veik­lą.

Produkto kodas: MR-0032 Kategorija:
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.